Portfolios > Memory Series 2010-2017

Plush Toys, Ice Cube Trays, Mannequins, and Veils
Plush Toys, Ice Cube Trays, Mannequins, and Veils
Acrylic, Graphite, Spray Paint on Canvas
36" x 36"
2016